933622DEVELOPING INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรการบริหารการศึกษา
หน่วยกิต2 (2-0-4)

คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาระบบสารสนเทศ หลักการ และรูปแบบของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เทคนิคการออกแบบระบบ สารสนเทศที่สัมพันธ์กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา